I
NFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO
PO RAZ PIERWSZY
, W TYM DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ ŚWIADECTWO LUB INNY DOKUMENT WYDANY ZA GRANICĄ

 

 1. W 2024 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany w dwóch formułach, tj.:
  1) w Formule 2023 2) w Formule 2015.

 2. W 2024 r. do egzaminu maturalnego w Formule 2023 przystępują po raz pierwszy osoby, które:
  1) w 2024 r. ukończą 4-letnie liceum ogólnokształcące
  2) w 2024 r. ukończą szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego
  3) w 2024 r. ukończą 5-letnie technikum
  4) w 2024 r. ukończą branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej
  5) w 2023 r. ukończyły 4-letnie liceum ogólnokształcące, ale w 2023 r. nie przystąpiły do egzaminu maturalnego
  6) przed majem 2024 r. uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
  7) ukończyły ponadpodstawową szkołę średnią (przed 2005 r.), z wyjątkiem absolwentów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
  8) ukończyły szkołę średnią za granicą, ale nie posiadają dokumentów uprawniających je do podjęcia studiów wyższych w Polsce.

 3. W 2024 r. do egzaminu maturalnego w Formule 2015 przystępują po raz pierwszy osoby, które:
  1. w 2024 r. ukończą branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum
  2. do roku 2022 włącznie ukończyły 3-letnie liceum ogólnokształcące, ale przed rokiem 2024 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2024 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny
  3. do marca 2023 r. włącznie uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego LO na podstawie egzaminów eksternistycznych, ale przed rokiem 2024 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2024 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny
  4. do roku 2023 włącznie ukończyły szkołę artystyczną realizującą program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, ale przed rokiem 2024 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2024 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny
  5. do roku 2023 włącznie ukończyły 4-letnie technikum, ale przed rokiem 2024 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2024 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny
  6. do roku 2023 r. włącznie ukończyły branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum, ale przed rokiem 2024 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalneg
  7. do roku 2014 włącznie ukończyły liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży albo uzupełniające liceum ogólnokształcące, ale przed rokiem 2024 nie przystępowały w ogóle do egzaminu maturalnego albo w 2024 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie w pełnym zakresie, ponieważ upłynął 5-letni okres od pierwszego przystąpienia do egzaminu, w którym mogły zdać egzamin maturalny.
 1. W 2024 r. egzamin maturalny w Formule 2023 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. (zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi EM23”; por. pkt 1.1.6.) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
 2. W 2024 r. egzamin maturalny w Formule 2015 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. (zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi EM15”; por. pkt 1.1.7.) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
 3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminach: głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie.
 4. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2024 r. składa się z części ustnej oraz części pisemnej.
 5. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.
 6. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków obcych nowożytnych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu (z wyjątkiem języków obcych nowożytnych).
 7. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie:
  • rozszerzonym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego albo
  • dwujęzycznym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu dwujęzycznego.
 8. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., zdaje obowiązkowo
         1) w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:
  1. język polski
  2. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego albo włoskiego
  3. język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego
   2) w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:  
   - język polski
   - matematyka
   - język obcy nowożytny
   - język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

12. Aby w 2024 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym, z zastrzeżeniem pkt 2.1.13. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
-  biologia
- chemia
- filozofia
- fizyka
- geografia
- historia
- historia muzyki
- historia sztuki
- informatyka
- język łaciński i kultura antyczna
- język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
- język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, czeski, hebrajski, litewski, niemiecki, ukraiński)
- język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
- język polski
- język regionalny (język kaszubski)
- matematyka
- wiedza o społeczeństwie.

 1. W 2024 r. absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, który przystępuje do egzaminu maturalnego w Formule 2023, obowiązkowo przystępuje do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego.
 2. W 2024 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 2.1.12., nie musi przystąpić absolwent dowolnego typu szkoły, który posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika (por. sekcja 2.6.). Dokumenty te nie zwalniają z obowiązku przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w pkt 2.1.13.
 3. W 2024 r. absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych w pkt 2.1.12., na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 4. Egzamin maturalny z języka polskiego jako przedmiotu dodatkowego jest zdawany tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.
 5. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.
 6. Wybór przedmiotów dodatkowych zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń / uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów, których uczy się / uczył się w tej szkole, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w pkt 2.1.13.
 7. Uczeń/absolwent składa odpowiednio Deklarację A albo Deklarację B (por. sekcja 3.3.) (załącznik 1a [Deklaracja A] albo 1b [Deklaracja B]).

 

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2023/2024. 

       
Pobierz dokument ... – informacje o egzaminie maturalnym

ZAŁĄCZNIKI do ww. dokumentu:
Pobierz spakowany komplet załączników w wersji edytowalnej (docx) ...

Ponadto w tabeli zamieszczamy wybrane załączniki:

Symbol
załącznika

Opis

 

1a

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. - Deklaracja A (składana do dyrektora szkoły macierzystej)

pobierz ...

1b

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. - Deklaracja B (składana do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej)

pobierz ...

1c

Deklaracja przystąpienia przez zdającego - obywatela Ukrainy do egzaminu maturalnego w 2024 r. - Deklaracja C (składana do dyrektora szkoły macierzystej)

pobierz ...

2

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

pobierz ...

 

Oświadczenie składane wraz z oryginałem dokumentów

pobierz ...

 

 

Egzamin maturalny z informatyki

Wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z części egzaminu maturalnego

Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2024 r.

 

Opłata za egzamin maturalny

 

 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie

oraz dla

 • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 1. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt 20.1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
 2. Absolwent może sprawdzić, czy musi wnieść opłatę za egzamin, do którego planuje przystąpić w 2024 r.
  • w szkole, którą ukończył i w której przystępował do egzaminu maturalnego
  • w okręgowej komisji egzaminacyjnej
  • w systemie ZIU po zalogowaniu się na swoje konto.
 3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
 4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt 20.4., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2024 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2024 r.
 6. Opłata, o której mowa w pkt 20.1.–20.6., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 7. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r.

(w przypadkach, o których mowa w pkt 20.6., do 31 marca 2024 r.). Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

 1. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt 20.4., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny

zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1481), tj. 674,00 zł (załącznik 26.).

 1. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt 20.9., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2023 r.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).  11. W przypadku zdających, o których mowa w pkt 2.6.4. i 2.6.5., którzy do 7 marca 2024 r. wnieśli opłatę za przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia z urzędu tych zdających z opłaty za egzamin, a wniesioną opłatę zwraca na numer konta wskazany przez zdającego.

 1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za weryfikację wniesienia przez danego absolwenta opłaty za egzamin w sposób określony przez okręgową komisję egzaminacyjną.
 2. Do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty nie wlicza się:
  • przystąpienia przez danego absolwenta do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w latach 2020–2022
  • złożenia przez danego absolwenta informacji potwierdzającej zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (w roku 2020 i 2021) lub zadeklarowania przez danego absolwenta zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (w roku

2022), ale nieprzystąpienia do tego egzaminu

 • zadeklarowania przez danego absolwenta zamiaru przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako przedmiotu dodatkowego (w roku 2021), ale nieprzystąpienia do tego egzaminu.Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu