RADA RODZICÓW

Zespołu Szkół Technicznych w Turku
ul. W. Milewskiego 3b, 62-700 Turek
NIP 668-16-83-812


Skład Prezydium Rady Rodziców

1. Kowalewski Krzysztof - Przewodniczący RR
2. Tomczak Przemysław - Zastępca Przewodniczącego RR
3. Burszewska Joanna - Sekretarz
4. Kordaczuk Wioletta - Członek
5. Danisz Magdalena - Członek
6. Trząsowski Rafał - Członek
7. Kolenda Karolina - Członek

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Art. 54 ust. 8W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.

Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły: dofinansowanie wycieczek; organizację i udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych; organizację uroczystości szkolnych i promocję kultury; nagrody dla uczniów.

Wpłaty mogą być przekazywane na konto:

Rada Rodziców ul. Milewskiego 3B 62-700 Turek

70 8530 0000 1000 3333 2000 0001

oraz osobiście w pokoju B108.